Najczęściej zadawane pytania

Czy masz wątpliwości dotyczące Twojego udziału w Programie PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA? Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA - w ramach Programu zostanie przeprowadzony konkurs ofert dla grup nieformalnych, gdzie zostanie wspartych min. 32 oddolnych inicjatyw w całej Polsce. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze projekty to maksymalnie 2600 zł, nie mniej jednak niż 500 zł.

Wsparcie będzie polegało na zastosowaniu instrumentu przewidzianego w art. 16a UoDPPiW, tzw. „regrantingu”. Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. Operatorem konkursu jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest grupa nieformalna?

To co najmniej trzy osoby, w tym przynajmniej jedna, która ukończyła 18 lat, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Żaden z członków grupy nieformalnej nie może należeć do organu statutowego jakiejkolwiek organizacji pozarządowej.

1.a. Czy grupa nieformalna może się zawiązać specjalnie na potrzeby konkursu?

Oczywiście, że tak. Grupa nieformalna nie musi mieć żadnej historii ani osiągnięć, aby złożyć Projekt. Oczywiście mile widziane jest, jeśli poszczególni członkowie grupy mają na swoim koncie zrealizowane jakieś przedsięwzięcia czy zorganizowane imprezy. Jednak i to nie jest wymogiem złożenia wniosku projektowego.

2. Na czym będzie polegał konkurs?

Konkurs będzie polegał na stworzeniu i przesłaniu projektu drogą elektroniczną do Operatora, czyli do Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Terenowej PSAT. W I Etapie konkursu projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową Grup Nieformalnych (KKGN) wg karty oceny. 64 projekty, które otrzymają najwięcej punktów przejdzie do Etapu II, w którym to będzie można oddawać głosy w sondażu internetowym na poszczególne projekty. W II Etapie projektodawcy będą również mieli możliwość na przeprowadzenie akcji promocyjnej swoich projektów, która to akcja również będzie oceniana przez KKGN. Po zakończeniu II Etapu KKGN wyłoni co najmniej 32 projekty, które otrzymają wsparcie o wartości do 2600 zł.

3. Kiedy startuje konkurs? Kiedy i jak będzie można składać projekty?

Harmonogram konkursu:

  ● 12-26 sierpnia 2018 do godziny 23:59 - Składanie wniosków konkursowych/projektów
  ● 2 września 2018 - Ogłoszenie listy rankingowej 64 najlepszych projektów w I Etapie
  ● 2-9 września 2018 do godziny 23:59 - II Etap konkursu - akcja promocyjna projektów oraz sondaż internetowy
  ● 20 września 2018 - Ogłoszenie listy projektów, które otrzymają wsparcie o wartości do 2600 zł
  ● 20 września-23 grudnia 2018 - Podpisywanie umów z projektodawcami oraz realizacja projektów
  ● do 2 stycznia 2019 - Przesłanie sprawozdań końcowych z realizacji projektu (nie później niż 10 dni od zakończenia projektu)

Projekty będzie można składać przez formularz, który będzie przesyłany przez internet do Operatora konkursu.

4. Jaki typ imprezy będzie można zorganizować w ramach projektu?

Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń - quiz/konkurs/olimpiada wiedzy, piknik, festyn, zlot, pokaz, wystawa, wycieczka tematyczna, akademia, przedstawienie, apel, rekonstrukcja historyczna, kurs, szkolenie, warsztaty, turniej sportowy - gry drużynowe (np. turniej piłkarski, siatkarski, itp.),turniej sportowy - rywalizacja indywidualna (np. zawody pływackie, biegi, itp.), gra terenowa, gra miejska, marsz terenowy, turniej strzelecki/zawody strzeleckie, gra o charakterze militarnym - gra z urealnieniem/MilSim/LARP. Jeśli nie znaleźliście powyżej rodzaju imprezy, jaki chcielibyście przeprowadzić to nie ma problemu. W formularzu będzie miejsce na wpisanie i opisanie przedsięwzięcia, o którym wyżej nie wspomniano.

5. Jakie projekty mają największą szansę na otrzymanie wsparcia?

Charakter oraz sposób realizacji danego projektu będzie w głównej mierze zależał od Was. Jednak każdy projekt będzie oceniany wg tych samych kryteriów, które będą zawarte w Karcie Oceny. Tam każde kryterium będzie dokładnie opisane i będzie miało odpowiednią wartość punktową. Najwięcej punktów będzie można zdobyć wtedy, gdy:

  ● projekt będzie angażował ludzi młodych, do 21 roku życia
  ● projekt będzie aktywizował społeczność lokalną wokół działań o charakterze proobronnym i/lub historycznym
  ● projekt będzie nawiązywał, też ważne, w jakim stopniu, do obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości

6. Jakie warunki musi spełniać projekt?

  ● Dany projekt musi być inicjatywą grupy nieformalnej
  ● Zaplanowane wsparcie musi się mieścić w kwocie 2600 zł i nie być mniejsze niż 500zł
  ● Realizacja projektu musi się mieścić w terminie od 20 września do 23 grudnia 2018
  ● W każdym projekcie MUSI być uwzględniony wkład własny w postaci świadczeń woluntarystycznych

7. Na czym polega wkład własny w postaci świadczeń woluntarystycznych?

W projekcie należy wskazać przynajmniej trzy osoby, które wykonają świadczenia woluntarystyczne w łącznym wymiarze przynajmniej 30 godzin - po 10 godzin przez pojedynczego wolontariusza. Z doświadczenia wiemy, że ten wymóg jest tylko formalnością, ponieważ większość organizatorów tego typu przedsięwzięć poświęca o wiele więcej czasu na organizację i przeprowadzenie danej imprezy. Nie mniej jednak powyższe świadczenia woluntarystyczne należy uwzględnić w swoim projekcie co będzie potwierdzone zawarciem porozumienia pomiędzy wolontariuszami a Operatorem konkursu.

8. Czy możemy pobierać opłaty od uczestników danego projektu, która otrzyma wsparcie w ramach konkursu?

Nie, nie można pobierać żadnych opłat ani od uczestników danego projektu (np. zawodników startujących w turnieju strzeleckim) ani od odbiorców projektu (np. kibiców).

9. Na czym będzie polegało wsparcie projektu?

Żeby otrzymać wsparcie, należy złożyć projekt, który następnie uzyska w I i II etapie konkursu "Ku chwale Polski Niepodległej" wystarczającą liczbę punktów. Projekty, które zajmą w rankingu miejsce od 1 do 32, otrzymają rzeczone wsparcie.
Następnie Operator prześle Wam umowę, w której dokładnie zostanie określone co potrzebujecie do realizacji danego projektu.
Po podpisaniu i przesłaniu umowy będziecie mogli dokonać zakupu towaru i/lub usług (zakupu należy dokonać na dane Operatora) a Operator, czyli Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT opłaci wszystkie rachunki i faktury zgodnie z umową.
Istnieje również opcja, że członkowie grupy nieformalnej zakupią z własnych środków towary i/lub usługi niezbędne do realizacji projektu, a po zakończeniu przedstawią rachunki operatorowi konkursu. W takim przypadku operator zwróci realizatorom projektu poniesione koszty do kwoty 2600 zł.
Po zakończeniu projektu będzie trzeba jeszcze tylko złożyć krótkie sprawozdanie z realizacji projektu.

10. Czy jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego, a nie wsparcia w postaci zakupu towarów i/lub usług?

Tak, istnieje taka możliwość. Żeby otrzymać wsparcie finansowe ( w wysokości do 2600 zł) to dana grupa nieformalna musi nawiązać z organizacją pozarządową jako Patronem – fundacją lub stowarzyszeniem, bądź podmiotem, wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Patron musi posiadać siedzibę na terenie województwa, z którego pochodzi wspierana grupa nieformalna. W takim przypadku umowa podpisywana jest między przedstawicielami grupy nieformalnej, organizacją (Patronem) występującą formalnie w imieniu grupy nieformalnej oraz Operatorem konkursu – umowa trójstronna.
Nie mniej jednak zachęcamy grupy nieformalne do samodzielnego składania i realizowania projektów. Znacząco ułatwi to proces przekazania wsparcia oraz ograniczy ilość formalności niezbędnych do podpisania umowy.

11. Co możemy kupić w ramach wsparcia projektu?

Poza alkoholem i wyrobami tytoniowymi oraz elektronicznymi lub hybrydowymi wersjami tradycyjnych papierosów, właściwie nie ma żadnych ograniczeń, co do zakupu towarów w ramach wsparcia. Podobnie w przypadku zakupu usług.
Nie można dokonać zakupu, którego wartość będzie przekraczała 2600 zł. Tzn. nie ma możliwości, żeby kupić np. komputer za 5000 zł i otrzymać częściowe dofinansowanie takiego zakupu.
Dokładnie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane będą opisane w Regulaminie Programu - Rozdział I - III KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE.
Oczywiście zawsze możecie się upewnić, czy dany zakup bądź usługa mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowanych, kontaktując się z Operatorem - kontakt@pdph.pl

12. Co się stanie np. ze sprzętem, który zostanie zakupiony w ramach wsparcia projektu?

Taki sprzęt zostaje przekazany grupie nieformalnej, żeby służył w przyszłości organizowaniu podobnych przedsięwzięć, takich jak wsparty projekt. Jedyne ograniczenie jest takie, że dana grupa nieformalna nie może sprzedawać tego sprzętu/towaru przez najbliższe 5 lat. Jeśli natomiast grupa przestanie istnieć przed upływem 5 lat, taki sprzęt należy przekazać Operatorowi.

13. Jesteśmy niepełnoletni a chcielibyśmy złożyć projekt?

Nie ma żadnego problemu. Musicie znaleźć tylko jedną osobę pełnoletnią, która formalnie, jako Lider Waszej grupy nieformalnej podpisze, w przypadku otrzymania wsparcia, umowę z Operatorem.
Jeśli jednak nie możecie znaleźć pełnoletniego Lidera waszej grupy - skontaktujcie się z nami pod adresem kontakt@pdph.pl Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT zostanie Waszym Patronem.