Najczęściej zadawane pytania

Czy masz wątpliwości dotyczące Twojego udziału w Programie PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA 2022-23? Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA 2022-23 - w ramach Programu zostaną przeprowadzone 2 konkursy ofert dla grup nieformalnych, gdzie zostanie wspartych min. 36 oddolnych inicjatyw w całej Polsce. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze projekty to maksymalnie 4500 zł, nie mniej jednak niż 2500 zł.

Wsparcie będzie polegało na zastosowaniu instrumentu przewidzianego w art. 16a UoDPPiW, tzw. „regrantingu”. Konkursy będą częścią „Pro defensione, pro historia - wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne dla Polski - II edycja na lata 2022-23” Program sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach NOWEFIO 2022. Organizatorem konkursu jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest grupa nieformalna?

To co najmniej trzy osoby, w tym przynajmniej jedna, która ukończyła 18 lat, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.

1.a. Czy grupa nieformalna może się zawiązać specjalnie na potrzeby konkursu?

Oczywiście, że tak. Grupa nieformalna nie musi mieć żadnej historii ani osiągnięć, aby złożyć Projekt. Oczywiście mile widziane jest, jeśli poszczególni członkowie grupy mają na swoim koncie zrealizowane jakieś przedsięwzięcia czy zorganizowane imprezy. Jednak i to nie jest wymogiem złożenia wniosku projektowego.

2. Na czym będzie polegał konkurs?

Konkurs będzie polegał na stworzeniu i przesłaniu projektu drogą elektroniczną do organizatora, czyli do Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Terenowej PSAT. W I Etapie konkursu projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową wg karty oceny. Min. 40 projekty, które otrzymają najwięcej punktów przejdzie do Etapu II, w którym to będzie można oddawać głosy w sondażu internetowym na poszczególne projekty. W II Etapie projektodawcy będą mogli promować swoje projekty, aby zachęcić internautów do głosowania na swoje projekty. Po zakończeniu II Etapu Komisja Konkursowa wyłoni co najmniej 20 projektów w 2022 roku i co najmniej 16 projektów w 2023 roku, które otrzymają wsparcie o wartości do 4500 zł.

3. Kiedy startuje konkurs? Kiedy i jak będzie można składać projekty?

Harmonogram konkursu:

Ogólnopolski Konkurs Ofert 2022 - nabór wniosków projektowych 6 lipiec - 6 sierpień 2022.
Ogólnopolski Konkurs Ofert 2023 - nabór wniosków projektowych 1 marzec - 7 kwiecień 2023

Projekty będzie można składać przez formularz, który będzie przesyłany przez internet do organizatora konkursu.

4. Jaki typ imprezy będzie można zorganizować w ramach projektu?

Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń - quiz/konkurs/olimpiada wiedzy, piknik, festyn, zlot, pokaz, wystawa, wycieczka tematyczna, akademia, przedstawienie, apel, rekonstrukcja historyczna, kurs, szkolenie, warsztaty, turniej sportowy - gry drużynowe (np. turniej piłkarski, siatkarski, itp.),turniej sportowy - rywalizacja indywidualna (np. zawody pływackie, biegi, itp.), gra terenowa, gra miejska, marsz terenowy, turniej strzelecki/zawody strzeleckie, gra o charakterze militarnym - gra z urealnieniem/MilSim/LARP. Jeśli nie znaleźliście powyżej rodzaju imprezy, jaki chcielibyście przeprowadzić to nie ma problemu. W formularzu będzie miejsce na wpisanie i opisanie przedsięwzięcia, o którym wyżej nie wspomniano.

5. Jakie projekty mają największą szansę na otrzymanie wsparcia?

Charakter oraz sposób realizacji danego projektu będzie w głównej mierze zależał od Was. Jednak każdy projekt będzie oceniany wg tych samych kryteriów, które będą zawarte w Karcie Oceny. Tam każde kryterium będzie dokładnie opisane i będzie miało odpowiednią wartość punktową.

6. Jakie warunki musi spełniać projekt?

Projekt musi spełnić 1 kryterium formalne i 2 kryteria strategiczne:

Kryterium formalne:
- Wypełnienie i złożenie oferty on-line za pomocą formularza projektowego google

Kryteria strategiczne:
- Oferta dotyczy przynajmniej jednej z trzech aktywności: popularyzacja historii, działania patriotyczne, aktywności proobronne,
- W realizację oferty zostanie zaangażowanych co najmniej 3 wolontariuszy, którzy wykonają świadczenia wolontariacie w wymiarze co najmniej 30 godzin (po 10 godzin każdy).

7. Na czym polega wkład własny w postaci świadczeń woluntarystycznych?

W projekcie należy wskazać przynajmniej trzy osoby, które wykonają świadczenia woluntarystyczne w łącznym wymiarze przynajmniej 30 godzin - po 10 godzin przez pojedynczego wolontariusza. Z doświadczenia wiemy, że ten wymóg jest tylko formalnością, ponieważ większość organizatorów tego typu przedsięwzięć poświęca o wiele więcej czasu na organizację i przeprowadzenie danej imprezy. Nie mniej jednak powyższe świadczenia woluntarystyczne należy uwzględnić w swoim projekcie co będzie potwierdzone zawarciem porozumienia pomiędzy wolontariuszami a organizatorem konkursu.

8. Czy wymagany jest własny wkład finansowy?

Nie, własny wkład finansowy NIE JEST wymagany.

9. Czy możemy pobierać opłaty od uczestników danego projektu, która otrzyma wsparcie w ramach konkursu?

Nie, nie można pobierać żadnych opłat ani od uczestników danego projektu (np. zawodników startujących w turnieju strzeleckim) ani od odbiorców projektu (np. kibiców).

10. Na czym będzie polegało wsparcie projektu?

Żeby otrzymać wsparcie, należy złożyć projekt, który następnie uzyska w I i II etapie OKO 2022 lub OKO 2023 wystarczającą liczbę punktów. Projekty, które zajmą w rankingu miejsce od 1 do 20 w 2022 r. i od 1 do 16 w 2023 r. otrzymają rzeczone wsparcie.
Następnie organizator prześle Wam umowę, w której dokładnie zostanie określone co potrzebujecie do realizacji danego projektu.
Po podpisaniu i przesłaniu umowy będziecie mogli dokonać zakupu towaru i/lub usług (zakupu należy dokonać na dane organizatora) a organizator, czyli Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT opłaci wszystkie rachunki i faktury zgodnie z umową.
Istnieje również opcja, że członkowie grupy nieformalnej zakupią z własnych środków towary i/lub usługi niezbędne do realizacji projektu, a po zakończeniu przedstawią rachunki organizatorowi konkursu. W takim przypadku organizator zwróci realizatorom projektu poniesione koszty do kwoty 4500 zł.
Po zakończeniu projektu będzie trzeba jeszcze tylko złożyć krótkie sprawozdanie z realizacji projektu.

11. Czy jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego, a nie wsparcia w postaci zakupu towarów i/lub usług?

Nie, nie ma możliwości otrzymania środków pieniężnych, z wyjątkiem zwrotu poniesionych kosztów opisanych w pkt. 9.

12. Co możemy kupić w ramach wsparcia projektu?

Poza alkoholem i wyrobami tytoniowymi oraz elektronicznymi lub hybrydowymi wersjami tradycyjnych papierosów, właściwie nie ma żadnych ograniczeń, co do zakupu towarów w ramach wsparcia. Podobnie w przypadku zakupu usług.
Oczywiście zawsze możecie się upewnić, czy dany zakup bądź usługa mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowanych, kontaktując się z organizatorem - prodefensione@gmail.com

13. Co się stanie np. ze sprzętem, który zostanie zakupiony w ramach wsparcia projektu?

Taki sprzęt zostaje przekazany grupie nieformalnej, żeby służył w przyszłości organizowaniu podobnych przedsięwzięć, takich jak wsparty projekt. Jedyne ograniczenie jest takie, że dana grupa nieformalna nie może sprzedawać tego sprzętu/towaru przez najbliższe 5 lat. Jeśli natomiast grupa przestanie istnieć przed upływem 5 lat, taki sprzęt należy przekazać organizatorowi.

14. Jesteśmy niepełnoletni a chcielibyśmy złożyć projekt?

Nie ma żadnego problemu. Musicie znaleźć tylko jedną osobę pełnoletnią, która formalnie, jako Lider Waszej grupy nieformalnej podpisze, w przypadku otrzymania wsparcia, umowę z organizatorem.

15. Czy wypełniając elektroniczny formularz projektowy możemy przerwać pracę i kontynuować później?

Tak, praca na formularzach google (google forms) zapisuje się automatycznie i można ją przerwać w dowolnej chwili. Należy tylko pamiętać, żeby kontynuować wypełnianie formularza na tym samym koncie google.